O Prosper bank

PROSPER-BANK był jednym z najstarszych prywatnych banków w Polsce.
Główni akcjonariusze: Kredyt Bank PBI S.A., DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS-LIFE S.A. oraz ponad 7 tys. drobnych akcjonariuszy
Bezpieczeństwo i siła rynkowa:

– bezpieczeństwo funkcjonowania Banku chroni potencjał finansowy i rynkowy GRUPY KREDYT BANKU PBI S.A.

– 40 placówek bankowych w głównych centrach gospodarczych kraju (Warszawa, Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Rybnik, Siedlce, Swarzędz, Tarnów, Wrocław)

BARDZO DOBRE WYNIKI BANKU: dwukrotny wzrost sumy bilansowej, ponad dziesięciokrotny wzrost zysku, zakończona sukcesem kolejna emisja akcji Banku i ponad dwukrotny wzrost funduszy własnych, uruchomienie pięciu nowych placówek bankowych (od lutego 1999 roku, przejęcie 18 placówek byłego Agrobanku)

Pożyczka gotówkowa Warszawa

Jaka jest możliwa wysokość pożyczki lub kredytów w Warszawie ?
– do 20 000 zł – pożyczka gotówkowa;
– do 10 000 zł – kredyt na dobra konsumpcyjne;
– do 50 000 zł – kredyt samochodowy.

Jak długo można spłacać zaciągnięty dług ?
– do 36 miesięcy – pożyczka i kredyt konsumpcyjny;
– do 60 miesięcy – kredyt samochodowy.

Jakie są formy zabezpieczenia pożyczki i kredytów ?
– pożyczki gotówkowe – poprzez poręczenie cywilne: jednego poręczyciela
przy kwocie pożyczki do 4 000 zł włącznie; dwóch poręczycieli, gdy
wysokość pożyczki przekracza 4 000 zł;
– kredyt konsumpcyjny – poprzez poręczenie cywilne przy kredycie
powyżej 5 000 zł;
– kredyt samochodowy – poprzez zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie
przedmiotu kredytu, cesję wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej AC,
poręczenie cywilne lub wekslowe.

Jakie są wymagane dokumenty ?
– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
– ostatni odcinek emerytury lub renty;
– dowód osobisty z pieczątką o zatrudnieniu i zameldowaniu oraz drugi
dokument ze zdjęciem.

Konta bankowe i Lokaty

Bogaty wybór możliwości atrakcyjnego lokowania pieniędzy. W RÓŻNYCH TERMINACH
(tygodniowych, miesięcznych i wieloletnich) O STAŁYM I ZMIENNYM OPROCENTOWANIU. W WIELU DOGODNYCH FORMACH
(ROR, rachunek na żądanie, lokaty terminowe – PROSPER 2 i PROSPER 4, bezterminowe – CALL 48/15 i CALL 48/100, dynamiczne – KOMFORT, rentierskie – PROSPER 1 i PROSPER 3). Pamiętaj!!! JEDNO KONTO – JEDEN BANK Zapraszamy do placówek banku na terenie Warszawy.

Ponadto oferujemy konkurencyjne oprocentowanie:


lokat a’vista dla osób fizycznych – 8,00%
– lokat a’vista dla podmiotów gospodarczych – 8,00%
(oprocentowanie rachunków biur maklerskich w związku z udzielaniem kredytów na zakup papierów wartościowych może być podwyższone do 2 p.p. dla wartości środków równych lub większych niż 100 tys. zł)
– Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego – 11,00%.

Lokata dynamiczna typu KOMFORT polega na tym,
że daje możliwość uzyskiwania coraz wyższego
oprocentowania w zależności od okresu trwania lokaty.
Możemy więc zerwać lokatę w dowolnym
terminie ( po upływie 1 miesiąca) bez straty oprocentowania.

Lokata typu Call 48/100 adresowana jest do firm i osób fizycznych, które dysponują

znacznymi nadwyżkami finansowymi ( wpłata co najmniej 100 000 zł).

Największą zaletą tej lokaty jest możliwość korzystania z atrakcyjnego oprocentowania

bez określania z góry okresu deponowania pieniędzy. Odsetki naliczane są od dnia

założenia lokaty do dnia poprzedzającego wypłatę.

Dyspozycje wypłat zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych składane są z 48

godzinnym wyprzedzeniem ( w formie pisemnej – do godziny 13 w dniu roboczym banku ).

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku:
* aktualny odpis z rejestru sądowego
* zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
* koncesja albo zaświadczenie o podjęciu działalności, które nie podlega zgłoszeniu do
ewidencji
* wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem i składania oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy
* zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego oraz numeru identyfikacji podatkowej
* inne dokumenty, które Bank uzna za niezbędne.

Umowa o otwarciu i prowadzeniu rachunku CALL 48/100 zawierana jest na czas

nieokreślony.

About

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*